Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 35. stavak 2. i 8. te članka 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 12. i 21. Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca na području Gospodarske zone Ravča (,,Vjesnik“ — službeno glasilo Grada Vrgorca broj 2/12, 6/13, 3/14, 21/16 i 18/17) te članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca (,,Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), Gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 15. srpnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA VRGORCA
NA PODRUČIU GOSPODARSKE ZONE RAVČA

 

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf obliku