Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/20-01/07, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-4 od 25. kolovoza 2020. godine, gradonačelnik grada Vrgorca dana 27. kolovoza  2020. godine, d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli sredstava temeljem provedenog  Javnog poziva
za podnošenje zahtjeva za financiranje programa/ projekata razvoja lovstva na području grada Vrgorca za 2020. godinu

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf obliku