Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/20-01/08, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-11 od 25. kolovoza 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 27. kolovoza  2020. godine, d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli sredstava temeljem provedenog  Javnog poziva
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa
za opće dobro na području grada Vrgorca za 2020. godinu koje provode udruge

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf obliku

 

 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 32. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Mišljenja Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 007-02/20-01/08, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-14 od 03. rujna 2020. godine, a odlučujući po Prigovoru Matice umirovljenika Vrgorca od 02. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 03. rujna  2020. godine, d o n o s i

 

I S P R A V A K
Odluke o dodjeli sredstava
temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje programa,
projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području
grada Vrgorca za 2020. godinu koje provode udruge

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta u pdf obliku

 

ODLUKA
o preraspodjeli sredstava
predviđenih za financiranje udruga i vjerskih organizacija/ Pravnih osoba Katoličke crkve
na području Grada Vrgorca za 2020. godinu

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta u pdf obliku