Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) i Zaključka gradonačelnika (Klasa:350-03/20-01/02, Urbroj:2195/01-08-04/16-20-14 od dana 28. kolovoza 2020. godine), gradonačelnik Grada Vrgorca objavljuje

 

J A V N U    R A S P R A V U

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana

uređenja sjevernog dijela Vrgorca

 

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf obliku

 

DOKUMENTACIJA UZ PRIJEDLOG IZMJENA

SAŽETAK ZA JAVNOST

PRIJEDLOG PLANA

KARTE (PDF)