Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca (“Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17), članka 1. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju putem javnog natječaja na području Grada Vrgorca u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 3/17) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik”- službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 05/14 i 6/18) gradonačelnik Grada Vrgorca raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA STAMBENU IZGRADNJU
PUTEM JAVNOG NATJEČAJA
NA PODRUČJU GRADA VRGORCA U VLASNIŠTVU GRADA VRGORCA

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Javnog natječaja u pdf formatu

 

OBRAZAC PONUDE