Na temelju članka 56. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) i članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09. 130/17), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca, dana 12. listopada 2020. godine, d o n o s i

ODLUKU

o preventivnim mjerama rada sa strankama za vrijeme

epidemije bolesti COVID-19

 

Klik na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu