Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/20-01/10, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-14 od 26. listopada 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 27. listopada  2020. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o dodjeli sredstava temeljem  Javnog poziva

za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora

udrugama za 2020. godinu

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu