Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj] samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 15. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 14/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na adresi Kozica 37,21276 („Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 43/20) Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora na području Grada Vrgorca u vlasništvu Grada Vrgorca, raspisuje;

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf obliku