Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 6. stavka 2. alineja d) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Vrgorca  („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog  odjela Grada Vrgorca objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vrgorca za 2021. godinu

 

KLIK na poveznicu za preuzimanje Godišnjeg plana