IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZGRADU POS-a
SA ISHOĐENJEM GRAĐEVINSKE DOZVOLE
38a/21

 

Projektni zadatak

Upute ponuditeljima

Projektna dokumentacija za zgradu POS-a u Vrgorcu – Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Projektna dokumentacija za zgradu POS-a u Vrgorcu – Odluka o odabiru