Grad Vrgorac i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 14. siječnja 2022.godine potpisali su Ugovor o sudjelovanju u projektu  EUROPE GOES LOCAL – SUPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPIAL LEVEL.

 

Grad Vrgorac je odabran kao jedan od sudionika EGL-a na Otvorenom pozivu koji je raspisala Agencija 14.listopada 2021.godine, a ciljevi projekta su:

  • Podržati prepoznavanje, provedbu i poboljšanje kvalitete rada s mladima kao dio lokalne politike prema mladima u skladu s načelima Europske povelje o lokalnom radu s mladima
  • Učiniti europsku dimenziju integralnim dijelom rada s mladima na lokalnoj razini
  • Pridonijeti razvoju rada s mladima u okviru Europske agende za rad s mladima te Bonskog procesa

Ovo je 3. ciklus projekta, a gradovi koji sudjeluju osim Grada Vrgorca su: Belišće, Čakovec, Crikvenica, Donja Stubica, Gospić, Koprivnica, Križevci, Opatija, Ploče, Pula-Pola, Šibenik, Slatina, Umag – Umago, Vinkovci i Zagreb.

 

Aktivnosti na projektu su već krenule, te je Grad Vrgorac sudjelovao na osposobljavanju sa ciljem osnaživanja Grada za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini, koje je bilo održano u Slunju za svih 16 jedinica lokalne samouprave. Radionice su imale individualni pristup sa ciljem usvajanja temeljnih pojmova o radu s mladima, boljeg informiranju o sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice i učenju na primjerima dobre prakse.

Više o održanim radionicama možete pronaći na stranici Agencije na ovom LINKU.

 

Konkretan rezultat radionice i temelj za daljnji rad u projektnim aktivnostima je izrađen Plan za stvaranje poticajnog okružja za rad s mladima Grada Vrgorca. Navedeni plan je strateški dokument koji definira  aktivnosti koje Grad Vrgorac planira poduzeti do 31.12.2022., sa ciljem stvaranja poticajnog okruženja za rad sa mladima u Vrgorcu, odnosno postavljanje temelja da Grad Vrgorac postane “Grad za mlade” odnosno “Grad po mjeri mladih”.

 

Cilj Plana za stvaranje poticajnog okruženja za rad s mladima Grada Vrgorca su “Aktivni i osnaženi mladi”, a taj cilj se treba dostići realizacijom niza aktivnosti kao što su definiranje želja i potreba mladih kroz istraživanje postojećeg stanja, izrada lokalnog programa za mlade, uključivanje mladih u procese odlučivanja, definiranje modela participativnog budžetiranja, edukacije mladih i osoba koje rade sa mladima, analiza potrebe za prostorima za mlade, edukacije o volonterskom radu i slične aktivnosti koje educiraju, uključuju i osnažuju mlade osobe kroz aktivno civilno društvo.

Imenovani predstavnik Grada Vrgorca u projektu Europe goes local je Goran Ćulav, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a aktivnostima će koordinirati zajedno sa Sanjom Rakušić Vukosav, voditeljicom Pododsjeka za socijalne i društvene djelatnosti.

 

Iskreno se veselimo daljnjim aktivnostima u sklopu EGL projekta i nadamo se što većem angažmanu mladih osoba u planirane aktivnosti, tako da u skoroj budućnosti Vrgorac postane Grad po mjeri mladih.