Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. između Grada Vrgorca, s jedne strane i Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s druge strane, brojčane oznake: UP.02.2.2.16.0104, članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), te članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 07. veljače 2022. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na određeno vrijeme

Stručnog koordinatora projekta „Pčelicino novo ruho – faza II“

 

Natječaj (u pdf formatu)

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Pčelicino novo ruho, faza II (za pripremu za testiranje)

 

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka

 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

 

Objavljeno: 09. veljače 2022.