Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 6. stavka 2. alineja e) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca (“Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 3/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca, dana 07. ožujka 2022. godine  raspisuje

 

Javni poziv

za dodjelu  financijske potpore za jednokratne aktivnosti udruga

na području grada Vrgorca za 2022. godinu

 

JAVNI POZIV
UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

OBRASCI ZA PRIJAVU

A OBRAZAC – Opisni obrazac
B OBRAZAC – Proračunski obrazac
C OBRAZAC – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
D OBRAZAC – Obrazac izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora
E OBRAZAC – Izjava o partnerstvu – ako je primjenjivo
F OBRAZAC – Popis priloga

 

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE

Obrazac A-opisni izvještaj provedbe projekta
Obrazac B-financijski izvještaj provedbe projekta

 

Obrazac ugovora