Poziv za iskaz interesa

Molimo mlade obitelji i mlade osobe ukoliko udovoljavaju uvjetima iz Poziva da se jave u Grad Vrgorac kako bi se mogli na vrijeme

prijaviti na pilot projekt i osigurati sredstva za mlade.

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku
potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini. Poziv je objavljen do iskorištenja sredstva.

Sažetak poziva je u nastavku niže:
Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave
Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju

 • Mlade obitelji i mlade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
 • Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja). Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora
  nakon objave ovog Poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne
  povećava iznos ugovorene najamnine.
  Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na
  sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana.

Mladima u smislu ovog Poziva smatraju se:

 • državljani Republike Hrvatske
 • mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku
  podnošenja prijave
 • zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja
  prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • koji nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih
  tijela i slično
 • čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske
 • oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6
  mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne)
  samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH
 • bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili
samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i ispunjava sljedeće uvjete:

 • roditelj je državljanin Republike Hrvatske
 • roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog
  poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih
  tijela i slično
 • mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

FINANCIRANJE
Obzirom na mogućnost korištenja sredstava Središnjeg državnog ureda, sredstva sufinanciranja mogu se koristiti samo u 2023.
godini. Prijavitelj je dužan provesti javni poziv mladim obiteljima i mladima za dostavu prijava za sufinanciranje troškova
stanovanja sukladno odredbama ovog Poziva do 31. listopada 2023. godine. Rok za dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava
Središnjem državnom uredu je najkasnije 15. studenoga 2023. godine.
Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju je 19.440,00 EUR (146.470,68 kuna) za najviše 10 korisnika.

Financijska potpora po korisniku iznosi:
Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno
Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno
Više o natječaju dostupno na poveznici:
https://demografijaimladi.gov.hr/javni-pozivi/pilot-projekt-javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-za-financijsku-potporu-
usmjerenu-na-sufinanciranje-troskova-stanovanja-mladim-obiteljima-i-mladima-u-2023-godini/6777

Ukoliko ispunjavate uvjete javnog poziva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a zainteresirani ste za
sufinanciranje troškova stanovanja, molimo da popunite obrazac za iskaz interesa koji se nalazi u privitku ovog Poziva.

Obrazac za prijavu