Odluka o provođenju postupka jednostavne javne nabave
„Rekonstrukcija ceste Vrgorac – Kotezi“
EV: 60/18

Odluka o poništenju jednostavne javne nabave

Odluka o provođenju postupka jednostavne javne nabave

Upute ponuditeljima

Troškovnik

1. Pregledna situacija
2. Građevinska situacija
3. Karakteristični situacija
4. Dispozicija zidova
5. Tipovi zidova
6. Detalji izvedbe