Jednokratne financijske potpore udrugama

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/19-01/05, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-19-9 od 01. srpnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 08. srpnja 2019. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
o dodjeli sredstava temeljem provedenog  Javnog poziva
za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama
za 2019. godinu

 

KLIK na poveznicu za preuzimanje dokumenta