Odluka o sufinanciranju školske opreme

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” službeni list RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca ( „Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 19. kolovoza 2019. godine donosi

 

ODLUKU
o sufinanciranju nabave školske opreme učenicima od I. do IV. razreda osnovnih škola
s područja grada Vrgorca za školsku 2019./2020. godinu

 

Odluka o sufinanciranju školske opreme

Zahtjev za sufinanciranje školske opreme