Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca

 

Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju (,Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17.) Grad Vrgorac, kao nositelj izrade plana, proveo je ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrgorca. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrgorca za javnu raspravu, utvrdio je gradonačelnik Grada Vrgorca 3. rujna 2019. godine. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrgorca sadržavao je tekstualni i grafički dio, te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost. Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku ‘Slobodna Dalmacija’ dana 6. rujna 2019. god., na mrežnim stranicama Grada Vrgorca dana 6. rujna 2019. god. te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dana 6. rujna 2019. godine.

 

Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrgorca trajao je od 16. rujna 2019. god. do 16. listopada 2019. god. Javno izlaganje održano je 1. listopada 2019. god. u prostorijama Grada Vrgorca (mala vijećnica) s početkom u 10 sati. O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik.

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave nositelju izrade upućeno je ukupno 7 mišljenja Javnopravnih tijela. Za vrijeme trajanja javne rasprave stiglo je ukupno 13 mišljenja/prijedloga/primjedbi ostalih sudionika u javnoj raspravi, od čega je na adresu nositelja izrade (Grad Vrgorac) stiglo svih 13 mišljenja/prijedloga/primjedbi.

 

LINK Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi

LINK Ponovna javnu raspravu