Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17), članka 4. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele gradskih prostora na korištenje udrugama („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 16/19) i članak 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik Vrgorca dana 24.  prosinca 2019. godine donosi

 

Z A L J U Č A K

o raspisivanju i objavi natječaja za dodjelu gradskih prostora

 na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata

od interesa za Grad Vrgorac

 

ZAKLJUČAK

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4