Na temelju članka 1. stavka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),  članak 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19), članak 3. točke 2. podtočke 1. Programa Javnih potreba u sportu Grada Vrgorca za 2020. godinu („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 25/19), Športska zajednica Grada Vrgorca dana 05. veljače 2020. godine raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V
za  dostavu prijedloga programa članica Športske zajednice Grada Vrgorca za
provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Vrgorca za 2020. godinu

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Prijavni obrazac 

Obrazac Proračuna

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o istinitosti podataka