Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/20-01/10, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-6 od 25. kolovoza 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 28. kolovoza  2020. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
o dodjeli sredstava temeljem provedenog  Javnog poziva
za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
udrugama za 2020. godinu

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu

 

 

Klasa:007-02/20-01/10

Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-8

Vrgorac, 28. kolovoza 2020.

 

                                                                    Udrugama na području grada Vrgorca

 

O B A V I J E S T

 

          Sukladno Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu, brojčane oznake, Klasa:007-02/20-01/10, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-1, objavljenog dana 06. srpnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca je dana 28. kolovoza 2020. godine donio Odluku o dodjeli sredstava udrugama koje su svoju prijavu podnijeli zaključno s danom 17. kolovoza 2020. godine, brojčane oznake, Klasa:007-02/20-01/0, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-8.

          Slijedom gore navedenog obaviještavaju se sve udruge s područja grada Vrgorca koje svoje programske aktivnosti mogu prijaviti sukladno uvjetima Javnog poziva, kako je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu i dalje otvoren, a do isteka financijskih sredstava.

 

LINK NA JAVNI POZIV

 

      G R A D  V R G O R A C