Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17 i 98/19), članka 4. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele gradskih prostora na korištenje udrugama („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 16/19) i članak 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik Vrgorca dana 15.  rujna 2020. godine raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ
za dodjelu gradskog prostora
na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata
od interesa za Grad Vrgorac

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Javnog natječaja u pdf obliku

 

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

01. listopada 2020. Prijedlog povjerenstva

01. listopada 2020. Odluka o odabiru