Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca (“Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17), članka 1. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju putem javnog natječaja na području Grada Vrgorca u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 3/17) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik”- službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 05/14 i 6/18) gradonačelnik Grada Vrgorca raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA STAMBENU IZGRADNJU
PUTEM JAVNOG NATJEČAJA
NA PODRUČJU GRADA VRGORCA U VLASNIŠTVU GRADA VRGORCA

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf obliku

 

Obrazac ponude

 

 

 

O B A V I J E S T

Zbog izvanredne situacije oko koronavirusa (COVID-19) odgađa se javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju putem javnog natječaja na području Grada Vrgorca objavljen 09. studenog 2020. godine – s dana 30. 11. 2020. god u 12:00 sati na dan 02. 12. 2020. godine u 12:30 sati.

                                                                                                  PROČELNIK

                                                                                            Goran Ćulav, mag. oec.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17 i 98/19), članka 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17)  i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca donosi

 

O D L U K U
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

KLIK na poveznicu za otvaranje Odluke u pdf formatu