REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
Gradonačelnik

 objavljuje

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva učenika i studenata s područja grada Vrgorca u svrhu
ostvarivanja prava na stipendiju u školskoj/akademskoj
2021./2022. godini

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – OPĆI USPJEH

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – MATERIJALNI STATUS

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – SPORTSKA NATJECANJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – DEFICITARNA ZANIMANJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE – MATERIJALNI STATUS

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE – DEFICITARNA ZANIMANJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE – SPORTSKA STIPENDIJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE-OPĆI USPJEH

 

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA