Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 6. stavka 2. alineja e) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca (“Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 3/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca, dana 17. rujna 2019. godine  raspisuje

II. Javni poziv
za podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019.

JAVNI POZIV
UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

Prijavni obrasci:

A – OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV
B – TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI
C – OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

 

Obrasci za izvještavanje:

OBARAZAC A- opisno izvješće provedbe projekta
OBRAZAC B – financijsko izvješće provedbe projekta